اپلیکیشن برداشت داده

اپلیکیشن برداشت داده یک نرم افزار تحت سیستم عــامل اندروید می باشد کـه عملیات برداشت اطلاعات درمحیط های صنعتی را سـاده می نماید. نرم افزار برداشت داده درواقـع یکی از مـاژول های محبوب در پرتال نیرو می باشد. ویژگــی بارز ایــن اپلیـکیشن امکان شخصی سازی ترتیب کلیه بخش هـا (سیستم ها ، تجهیــزات و mode های راه انـدازی) بــــر اسـاس سلیقه هر کاربر می باشد. یعنی مـی توان براســاس مسیر بازدید کارشناسان ثبت کننده اطلاعات، ترتیب نمایش تجهیـزات دراپلیکیشن را مشخص می شود.اتصال اپلیکیشن بـه پــرتـال نـیرو سبب شده کـه به توان گزارش گیـری هـای مختلفی را بـا استفــاده از ایــن پـرتال از داده هــا استخراج نمود.

اپلیکیشن برداشت داده

اپلیکیشن برداشت داده

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.